Sejarah Gerakan Politik Awal di Kedah
Oleh Abdullah Zakaria bin Ghazali
Jabatan Sejarah
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Malaya
 
Pendahuluan
 
Kertas kerja ini akan membincangkan sejarah gerakan politik awal di Kedah yang merangkumi tempoh tahun1786 hingga 1923. Sepanjang tahun ini, orang Kedah di bawah pimpinan golongan bangsawan menentang British (Syarikat Hindia Timur Inggeris, 1786-1791), Siam (1821-1842), dan berlakunya konflik di antara pegawai Melayu dengan pegawai British yang bertugas di Kedah (1909-1923).
 
 

Open document

Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1017 of 2245)